Bet Dagan Pinuibinui

הדור המשובח

עיקרי החוק לבני 70, בני 75
ובעלי מוגבליות

בסוף חודש אוקטובר שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון מס' 6 לחוק פינוי ובינוי ׂ(פיצויים) שחוקק על ידי ממשלת ישראל(החוק דן באזרחים ותיקים).

לחץ להסבר

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

בעל דירה אשר מלאו לו 70 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם עם היזם, ואשר הוא מתגורר בדירה לפחות שנתיים, על היזם להציע לקשיש אחת מהאפשרויות הבאות, על פי בחירת היזם:

החלופות הקיימות

א

דירת תמורה

דירת מגורים בבניין המחודש (בעוד מספר שנים) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.

לחץ להסבר דירת תמורה (מסלול רגיל)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ב

דירה חלופית

רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור הקשיש ובשמו, בשווי דירת התמורה

לחץ להסבר דירה חלופית (מסלול מהיר)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ג

תמורה כספית

קבלת שווי דירת התמורה במזומן (ערך הדירה החדשה) לא יאוחר ממועד פינוי הדירה.

לחץ להסבר תמורה כספית (מסלול מהיר)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ד

דירה + תמורה

מתן דירה חדשה בפרויקט בשטח קטן יותר מדירת התמורה, בתוספת תשלומי איזון עד לשווי של דירת התמורה.

לחץ להסבר דירה פלוס תמורה

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ה

דירה + דירה

מתן דירה חדשה בפרויקט בשטח קטן יותר מדירת התמורה, בתוספת תשלומי איזון עד לשווי של דירת התמורה.

לחץ להסבר דירה פלוס דירה

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ו

דיור מוגן

מעבר לדיור מוגן מעודף ובנוסף תשלום תשלומי האיזון עד לשווי דירת התמורה לה היה זכאי במסגרת הפרויקט.

לחץ להסבר דיור מוגן ואיזון (מסלול מהיר)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

בעל דירה אשר מלאו לו
75 שנים

בעל דירה אשר מלאו לו 75 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם עם היזם, ואשר הוא מתגורר בדירה לפחות שנתיים, יכל היזם להציע לקשיש אחת מהאפשרויות הבאות המצוינות(א)(ב)(ג)(ד)(ו), אך הוא חייב להציע לו חלופות מחוץ לפרויקט (ב)(ג)(ו). במידה והיזם לא יציע חלופה זו, הקשיש יכול לסרב לעסקת פינוי בינוי

לחץ לגבי הסבר חלופוה מחוץ לפרויקט

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

הסבר לגבי תומך החלטות / אפוטרופוס להורה מבוגר

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

לחץ להסבר לגבי חולים ובעלי צרכים מיוחדים

“אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים”.

א . אם בחרו בדירת תמורה מקבלים דירת תמורה מותאמת לצרכיהם האישים.
ב . אם בחרו בדירה חלופית (ללא המתנה) מקבלים דירה חלופית מותאמת ונגישה.
ג . במקרה והעסקה היא לא דירת תמורה אלה קבלת תמורה כספית מקבלים תוספת על התאמות.

חוק פינוי בינוי " הרוב קובע "

חוק "פינוי בינוי", שנחקק ב-1965 והפך למדיניות רשמית ב-1998, מאפשר למשרד השיכון והבינוי להצהיר על שטח כמיועד לפינוי התושבים, בכדי להרוס את המבנים ולבנות במקומם מבני מגורים חדשים. החוק עבר תיקון ב-2006, כדי לתת מענה לתופעת "הדייר הסרבן", שבה דייר אחד המסרב לחתום על הסכם יכול היה לעצור פרויקט שלם, ובכך לפגוע ביתר הדיירים שמבקשים לשדרג את תנאי המגורים שלהם. בתיקון נקבע כי אם 80% מהדיירים מעוניינים לחתום, והדייר מסרב באופן בלתי סביר, הם רשאים לתבוע אותו - ועליו לשאת באחריות לנזק שנגרם להם.

ערבויות וביטחונות

הדור המשובח

עיקרי החוק לבני 70, בני 75 ובעלי מוגבליות

בסוף חודש אוקטובר שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון מס' 6 לחוק פינוי ובינוי ׂ(פיצויים) שחוקק על ידי ממשלת ישראל(החוק דן באזרחים ותיקים). התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

בעל דירה שמלאו לו 70

בעל דירה אשר מלאו לו 70 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם עם היזם, ואשר הוא מתגורר בדירה לפחות שנתיים, על היזם להציע לקשיש אחת מהאפשרויות הבאות, על פי בחירת היזם:

לחץ לגבי חלופה אחת לפחות

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

לחץ להסבר לגבי שנתיים

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

החלופות הקיימות

ב

דירה חלופית

רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור הקשיש ובשמו, בשווי דירת התמורה

לחץ להסבר דירה חלופית (מסלול מהיר)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

א

דירת תמורה

דירת מגורים בבניין המחודש (בעוד מספר שנים) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.

לחץ להסבר דירת תמורה (מסלול רגיל)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ד

דירה + תמורה

מתן דירה חדשה בפרויקט בשטח קטן יותר מדירת התמורה, בתוספת תשלומי איזון עד לשווי של דירת התמורה.

לחץ להסבר דירה פלוס תמורה

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ג

תמורה כספית

קבלת שווי דירת התמורה במזומן (ערך הדירה החדשה) לא יאוחר ממועד פינוי הדירה.

לחץ להסבר תמורה כספית (מסלול מהיר)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ו

דיור מוגן

מעבר לדיור מוגן מעודף ובנוסף תשלום תשלומי האיזון עד לשווי דירת התמורה לה היה זכאי במסגרת הפרויקט.

לחץ להסבר דיור מוגן ואיזון (מסלול מהיר)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

ה

דירה + דירה

מתן דירה חדשה בפרויקט בשטח קטן יותר מדירת התמורה, בתוספת תשלומי איזון עד לשווי של דירת התמורה.

לחץ להסבר דירה פלוס דירה

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: 

בעל דירה אשר מלאו לו 75 שנים

בעל דירה אשר מלאו לו 75 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם עם היזם, ואשר הוא מתגורר בדירה לפחות שנתיים, יכל היזם להציע לקשיש אחת מהאפשרויות הבאות המצוינות(א)(ב)(ג)(ד)(ו), אך הוא חייב להציע לו חלופות מחוץ לפרויקט (ב)(ג)(ו). במידה והיזם לא יציע חלופה זו, הקשיש יכול לסרב לעסקת פינוי בינוי

חוק פינוי בינוי " הרוב קובע "

חוק "פינוי בינוי", שנחקק ב-1965 והפך למדיניות רשמית ב-1998, מאפשר למשרד השיכון והבינוי להצהיר על שטח כמיועד לפינוי התושבים, בכדי להרוס את המבנים ולבנות במקומם מבני מגורים חדשים. החוק עבר תיקון ב-2006, כדי לתת מענה לתופעת "הדייר הסרבן", שבה דייר אחד המסרב לחתום על הסכם יכול היה לעצור פרויקט שלם, ובכך לפגוע ביתר הדיירים שמבקשים לשדרג את תנאי המגורים שלהם. בתיקון נקבע כי אם 80% מהדיירים מעוניינים לחתום, והדייר מסרב באופן בלתי סביר, הם רשאים לתבוע אותו - ועליו לשאת באחריות לנזק שנגרם להם.