Bet Dagan Pinuibinui

נציגות הבניינים שלכם

 שבעת המינים 33

עדיין לא נבחרה נציגות

 שבעת המינים 31

עדיין לא נבחרה נציגות

נציגות הזית 20

בשעה טובה נבחרה

נציגות הזית 24

בשעה טובה נבחרה

נציגות הרמב”ן  70

בשעה טובה נבחרה

נציגות שבעת המינים 33

עדיין לא נבחרה נציגות

נציגות שבעת המינים 31

עדיין לא נבחרה נציגות

נציגות הזית 20

בשעה טובה נבחרה

נציגות הזית 24

בשעה טובה נבחרה

נציגות הרמב”ן 68

בשעה טובה נבחרה

נציגות הרמב”ן  70

בשעה טובה נבחרה

מה הן סמכויות הנציגות ומה נציגות מנועה מלעשות ?

מה מותר לנציגות:
⦁ בחירת בעלי מקצוע כגון עו”ד דיירים, מפקח בנייה ,שמאי וכולי, לקבל החלטות פשוטות יומובנות, כמו שינויים קטנים בלוח הזמנים או החלטות ניהוליות יומיומיות.
⦁ תכנון פרויקט: הנציגות יכולה לשתף פעולה בתכנון הפרויקט, להגיע להבנה עם היזם ולהתעדכן במידע מקורי על ההתקדמות.

מה אסור לנציגות:
⦁ חתימה בשם הדיירים : נציגות הדיירים אינה רשאית להתחייב או לחתום על מסמכים בשמו של אף דיירי , בשום אופן.
⦁ החלטות גורמיות: היא לא יכולה לקבוע החלטות שיכולות לשנות את כיוון הפרויקט בצורה גורמת, כמו שינויים משמעותיים בתכנית הפינוי או התקצוב.
⦁ הפרת זכויות: הנציגות אסור להפר את זכויותיהם של בעלי הדירות, לדוגמה, זכותם להשקיט ולגור בדירתם במשך התהליך.
⦁ אינטרסים אישיים: היא לא יכולה לפעול למען אינטרסים אישיים או פרטיים שלה או של אחרים, ויש להמנע מכל סוג של התנהגות סותרת עניינים.
⦁ החלטות מחרימות: הנציגות אסור לקבוע החלטות מחרימות שיש להן השפעה נגיעה על כלל בעלי הדירות, כמו בחירה במקביל לכל הדיירים.
⦁ אי חשיפת מידע: היא לא יכולה לכסות או להסתיר מידע חשוב מבעלי הדירות או לפעול באופן חשאי.

מהו תפקידה העיקרי של נציגות הבניין שלכם ?

מעורבות הנציגות מתחילה מן השלבים הראשונים ביותר, של ארגון בעלי הדירות ומסתיים בדר”כ במסר דירות התמורה לדיירים.

פעילותה של הנציגות העיקרי הוא ארגון בעלי הדירות, בחירת היועצים המקצועיים “עורך דין” ,”מפקח בנייה “ושמאי מקרקעין”, עדכון בעלי הדירות על ההתקדמות הבנייה, התנהלות מול החברה היזמית ומנהליה ,העברת כל אינפורמציה בשקיפות מלאה בכל מידע רלוונטי.

נציגות מוצלחת תהיה הגורם המתאם בין בעלי המקצוע השונים על מנת שההליך יתנהל באופן חלק ויעיל ככל שניתן. נציגות הדיירים אחראית לכך כי הליך הבנייה יתקדם כפי שסוכם עם היזם, תוך עמידה בלוח הזמנים .

אילו תכונות וכישורים ממולץ שיהיה לנציג הבניין ?

נציג הדיירים בתהליך הפינוי והבינוי צריך להיות אדם אמין וישר, שרואה את טובת הכלל כערך ראשון. בעל יכולת לרדת לרזולוציות קטנות (כמו בלעיין בחוזים ותוכניות) ומסוגלות לתקשר ולנהל מערכות דיגיטליות בסיסיות כמו וואצפ, איימל, זום וכולי.

השיקולים לבחירת הנציגים צריכים להיות עניינים ומנועים מכל אינטרס כלכלי. יש למנות את מי שניחן בכישורים המתאימים מבחינת ידע, כישורי ניהול, סדר וכדומה ואת מי שיש לו את הזמינות לכך. הנציג הוא זה שסומכים עליו ולכן סדר וארגון הם קריטיים לתפקיד הנציג.

בפועל הנציג יצטרך להקפיד על תיעוד של הפגישות, החלטות, תהליכים ותקנות הקשורים לפינוי והבינוי. לוודא שכלל הדיירים עודכנו בצורה שוטפת בכל ההתקדמויות וההחלטות הרלוונטיות.

כיצד נבחרת נציגות לעניין פינוי בינוי בבניין משותף ?

תהליך בחירת הדיירים לנציגות יתבצע במסגרת אסיפה כללית של דיירי הבניין, על פי הכללים אשר קבועים בתקנון הבית המשותף.

בחירת הנציגים צריכה להתבצע באופן הוגן ושקוף. התהליך צריך לתת את ההזדמנות לכל בעל דירה להציג את עצמו ואת מועמדותו, ולקבוע באופן מקומי ודמוקרטי את הנציגים המתאימים לסטנדרטים הקבועים. חשוב מאוד שהנציגות לא תמנה דיירים רבים מדי, וזאת כדי לשמור על יעילות פעילותה, אולם יש למנות לפחות שני בעלי דירות מהבית המשותף שישמשו כנציגים. כאשר מדובר במספר בניינים שמעוניינים לקדם הליך פינוי בינוי משותף, יש למנות שני נציגים לפחות מכל בניין.

במסגרת פעילותה של הנציגות, יש למנות מזכיר אשר תפקידו לרכז את המפגשים השונים ולתעד אותם, איש קשר לקבלת פניות, התנגדויות ושאלות מבעלי הדירות, אחראי על החוזים וההסכמים מול הגורמים השונים, וכן דובר שיהיה אחראי על עדכון שוטף ועריכת מפגשים קבועים עם בעלי הדירות.

כיצד נבחרת נציגות לעניין פינוי בינוי בבניין משותף ?

תהליך בחירת הדיירים לנציגות יתבצע במסגרת אסיפה כללית של דיירי הבניין, על פי הכללים אשר קבועים בתקנון הבית המשותף.

בחירת הנציגים צריכה להתבצע באופן הוגן ושקוף,  התהליך צריך לתת את ההזדמנות לכל בעל דירה להציג את עצמו ואת מועמדותו, ולקבוע באופן מקומי ודמוקרטי את הנציגים המתאימים לסטנדרטים הקבועים. חשוב מאוד שהנציגות לא תמנה דיירים רבים מדי, וזאת כדי לשמור על יעילות פעילותה, אולם יש למנות לפחות שני בעלי דירות מהבית המשותף שישמשו כנציגים. כאשר מדובר במספר בניינים שמעוניינים לקדם הליך פינוי בינוי משותף, יש למנות שני נציגים לפחות מכל בניין.

במסגרת פעילותה של הנציגות, יש למנות מזכיר אשר תפקידו לרכז את המפגשים השונים ולתעד אותם, איש קשר לקבלת פניות, התנגדויות ושאלות מבעלי הדירות, אחראי על החוזים וההסכמים מול הגורמים השונים, וכן דובר שיהיה אחראי על עדכון שוטף ועריכת מפגשים קבועים עם בעלי הדירות.

אילו תכונות וכישורים ממולץ שיהיה לנציג הבניין ?

נציג הדיירים בתהליך הפינוי והבינוי צריך להיות אדם אמין וישר, שרואה את טובת הכלל כערך ראשון. בעל יכולת לרדת לרזולוציות קטנות (כמו בלעיין בחוזים ותוכניות) ומסוגלות לתקשר ולנהל מערכות דיגיטליות בסיסיות כמו וואצפ, איימל, זום וכולי.

השיקולים לבחירת הנציגים צריכים להיות עניינים ומנועים מכל אינטרס כלכלי. יש למנות את מי שניחן בכישורים המתאימים מבחינת ידע, כישורי ניהול, סדר וכדומה ואת מי שיש לו את הזמינות לכך. הנציג הוא זה שסומכים עליו ולכן סדר וארגון הם קריטיים לתפקיד הנציג.

בפועל הנציג יצטרך להקפיד על תיעוד של הפגישות, החלטות, תהליכים ותקנות הקשורים לפינוי והבינוי. לוודא שכלל הדיירים עודכנו בצורה שוטפת בכל ההתקדמויות וההחלטות הרלוונטיות.

מהו תפקידה העיקרי של נציגות הבניין שלכם ?

מעורבות הנציגות מתחילה מן השלבים הראשונים ביותר, של ארגון בעלי הדירות ומסתיים בדר”כ במסר דירות התמורה לדיירים.

פעילותה של הנציגות העיקרי הוא ארגון בעלי הדירות, בחירת היועצים המקצועיים “עורך דין” ,”מפקח בנייה “ושמאי מקרקעין”, עדכון בעלי הדירות על ההתקדמות הבנייה, התנהלות מול החברה היזמית ומנהליה ,העברת כל אינפורמציה בשקיפות מלאה בכל מידע רלוונטי.

נציגות מוצלחת תהיה הגורם המתאם בין בעלי המקצוע השונים על מנת שההליך יתנהל באופן חלק ויעיל ככל שניתן. נציגות הדיירים אחראית לכך כי הליך הבנייה יתקדם כפי שסוכם עם היזם, תוך עמידה בלוח הזמנים .

מה הן סמכויות הנציגות ומה נציגות מנועה מלעשות ?

מה מותר לנציגות:
⦁ בחירת בעלי מקצוע כגון עו”ד דיירים, מפקח בנייה ,שמאי וכולי, לקבל החלטות פשוטות יומובנות, כמו שינויים קטנים בלוח הזמנים או החלטות ניהוליות יומיומיות.
⦁ תכנון פרויקט: הנציגות יכולה לשתף פעולה בתכנון הפרויקט, להגיע להבנה עם היזם ולהתעדכן במידע מקורי על ההתקדמות.

מה אסור לנציגות:
⦁ חתימה בשם הדיירים : נציגות הדיירים אינה רשאית להתחייב או לחתום על מסמכים בשמו של אף דיירי , בשום אופן.
⦁ החלטות גורמיות: היא לא יכולה לקבוע החלטות שיכולות לשנות את כיוון הפרויקט בצורה גורמת, כמו שינויים משמעותיים בתכנית הפינוי או התקצוב.
⦁ הפרת זכויות: הנציגות אסור להפר את זכויותיהם של בעלי הדירות, לדוגמה, זכותם להשקיט ולגור בדירתם במשך התהליך.
⦁ אינטרסים אישיים: היא לא יכולה לפעול למען אינטרסים אישיים או פרטיים שלה או של אחרים, ויש להמנע מכל סוג של התנהגות סותרת עניינים.
⦁ החלטות מחרימות: הנציגות אסור לקבוע החלטות מחרימות שיש להן השפעה נגיעה על כלל בעלי הדירות, כמו בחירה במקביל לכל הדיירים.
⦁ אי חשיפת מידע: היא לא יכולה לכסות או להסתיר מידע חשוב מבעלי הדירות או לפעול באופן חשאי.