Bet Dagan Pinuibinui

כל הדירות החדשות יכללו

הצעתנו לכם

בעלי הזכויות במתחם

הצעתנו לכם - בעלי הזכויות במתחם

כל דירה תקבל מרפסת שמש 12 – 14 מ”ר בנוסף לתוספת ה 25% כפוף לאישור ועדה.

לחץ להסבר

ככלל דירות חדשות מקבלות אישור עד 12 מ”ר מרפסת (אחרת זה עלול לגרוע מהשטחים העיקריים) במקרים מסוימים מאושרת חריגה ל 14 מ”ר.

מרפסת שמש

2

כל דירה תהנה מתוספת של 25% לשטח הדירה הקיימת במדידה בפועל של הדירה ובכפוף לאישור הועדה.

לחץ להסבר

חישוב גודל הדירה הקיימת נעשה לפי מדידה בפועל של שמאי שנבחר מטעם הדיירים, בשיטת “מדידת פלדלת”. בשיטת זו מודדים את כל שטח הפנים של הדירה ולזה מוסיפים את כל שטח הקירות החיצוניים ומחצית משטח הקירות המפרידים בין דירות באותה הקומה.

תוספת של 25%

1

כל דירה תקבל חניה אחת תת קרקעית קונבנציונאלית (ללא מכפילים). 

לחץ להסבר

 הסוף לוונדליזם ,לגניבות לנזקי טבע ולהמתנה ממושכת למציאת חניה . תקן התכנון והבניה הישראלי, קובע תקנות חניה תת קרקעית שנועדו לרווחת ובטחון החונים.
כגון :גובה החניון ,איטום מושלם , נגישות לנכים ,קונסטרוקציה ומערכות מצילום חיים.

חניה תת קרקעית

4

“כל דירה תקבל מחסן פרטי 4 מ”ר בנוסף לתוספת ה 25% כפוף לאישור ועדה.”

לחץ להסבר

 בדרך כלל דירות חדשות מקבלות את אישור הועדה למחסן פרטי תת קרקעי הממוקם בקומת החניון ,במחסן שכזה החפצים נשמרים ברמה הגבוהה ביותר.

מחסן פרטי

3

כל דירה חדשה תהנה משדרוג של לפחות שני כיווני אוויר.

לחץ להסבר

מיקום הדירות החדשות יעשה תוך שמירה ככל הניתן על כיוון אוויר בדירתם הנוכחית וכל דירה תהנו משני כיווני אוויר לפחות.

2 כיווני אוויר

6

כל דירה חדשה תהנה משדרוג עליה בשתי קומות לפחות.

לחץ להסבר

למה זה חשוב ” ערכה של דירה חדשה נמדד לפי פרמטרים שמכתיב שוק שוק הנדל”ן כגון :נוף אוויר צח רעש וכולי, ברוב המקומות בארץ מגורים בקומות הגבוהות שעונה לפרמטרים אילו מעלה את מחיר וביקוש הדירה משמעותית.

שידרוג 2 קומות

5

החברה תשלם את דמי וועד הבית לתקופה של 10 שנים.

לחץ להסבר

החברה תשלם את דמי וועד בית לתקופה של 10 שנים ( ” במיוחד עבורכם ” בדר”כ מקובל לקבל 5 שנים בלבד ) בסכום חודשי של 250 ₪ לדיירים אשר חוזרים לגור בבניין החדש לתקופה של 5 שנים ולפי ס’ 19 לתוספת ה-3 לחוק.

דמי וועד בית

8

בכל תקופת הפינוי יקבלו הדיירים דמי שכירות שווי ערך לדירתם על-פי הערכת שמאי מטעם הדיירים.

לחץ להסבר

דמי השכירות שישולמו לדיירים בגין תקופת המעבר, מהיום בו יפנו את הדירות ועד למסירת הדירות החדשות, יחושבו בהתאם לשטח כל דירה. שכר הדירה בזמן המעבר יקבע ע”י שמאי מטעם הדיירים.

דמי שכירות

7

החברה מתחייבת לשלם את המיסים או ההיטלים הכרוכים בעסקה והכל לפי ההסכם המפורט אשר ייחתם בין הצדדים בהמשך.

לחץ להסבר

החברה תשלם את דמי וועד בית לתקופה של 10 שנים ( ” במיוחד עבורכם ” בדר”כ מקובל לקבל 5 שנים בלבד ) בסכום חודשי של 250 ₪ לדיירים אשר חוזרים לגור בבניין החדש לתקופה של 5 שנים ולפי ס’ 19 לתוספת ה-3 לחוק.

תשלום מיסים

10

הובלה וסיוע בפינוי – כל עלויות ההובלה של תכולת הדירה (הלוך-חזור) ישולמו ע”י החברה.

לחץ להסבר

דמי השכירות שישולמו לדיירים בגין תקופת המעבר, מהיום בו יפנו את הדירות ועד למסירת הדירות החדשות, יחושבו בהתאם לשטח כל דירה. שכר הדירה בזמן המעבר יקבע ע”י שמאי מטעם הדיירים.

הובלה ופריקה

9

חברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

תחזוקה ושיפוץ

12

מענק סיוע בסך של 25.000 ₪ לשדרוג מפרט הדירה או לרכישת מוצרי חשמל. 

לחץ להסבר

בעת פינוי הדירה הקיימת תקבלו מענק על סך של 25.000 ₪ למטרת תוספת שדרוג או לרכישת מוצרי חשמל מתקדמים שיתאימו למפרט הדירה החדשה , המענק יינתן בשתי פעימות שוות .

מענק 25.00 ₪

11

בניה חדשנית

איכות בניית דירת התמורה לא תפחת מרמת הבניה בדירות החברה החדשות.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

בנייה באיכות זהה

ב

איכות הבנייה תהייה לפי תקן הבנייה ישראלי כולל תקן בנייה ירוקה על-פי דרישת העירייה.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

בנייה חדשנית וירוקה

א

ערבויות ובטחונות

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת
תשלום דמי השכירות.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות אוטונומית

ב

ערבות חוק מכר חדש להגנת הדיירים לפי ערך הדירה החדשה.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות חוק מכר חדש

א

content will be added

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות בנק מלווה

ד

הבטחה שהשעבוד לטובת הבנק המלווה ייעשה רק לצורך בניית הפרויקט הספציפי.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות אחריות בדק

ג

תשלום כל היועצים

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל
שמאי מקרקעין שיבחרו ע”י הדיירים, .

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שמאי מקרקעין

ב

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל
עו”ד שיבחרו ע”י הדיירים. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

עורך דין דיירים

א

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל
יועץ ביטוח שיבחרו ע”י הדיירים, .

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

יועץ ביטוח

ד

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל מפקח הבניה שיבחרו ע”י הדיירים, . 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

מפקח בניה

ג

משרד אדריכלים בעל ידע וניסיון בתחום, יספק פתרונות תכנונים מיטביים לדירות ולשכונה החדשה. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

משרד אדריכלים

17

פוליסות ביטוח לרבות ביטוח קבלנים וביטוח צד ג’ יועמדו על פי הוראת יועץ ביטוח שילווה את הפרויקט.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

פוליסות ביטוח

16

דירות הדיירים הותיקים יהיו שוות ברמת הגימור לדירות הקבלן החדשות ולא יופחתו מרמת הבניה בדירות החברה. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

איכות זהה

19

כל בעל דירה יהיה זכאי ל 3- שעות ייעוץ עם מעצב פנים במטרה ליצור תכנון מיטבי לדירתו החדשה. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

מעצב פנים

18

כל דייר יקבל קוד כניסה אישי לכניסה לאתר האינטרנט של החברה כדי לקבל עדכונים שוטפים אודות התקדמות הפרויקט. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שקיפות מלאה

21

נציגות הדיירים תוזמן מעת לעת  לפגישות עדכון על קצב התקדמות הפרויקט, במטרה לענות על צרכי הדיירים.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

פגישות עדכון

20

שינויים ושידרגים

לפני תחילת הבנייה יהיה ניתן לבצע שינויים של קירות פנים בדירה ובכפוף לאישור מהנדס. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שינויי קירות פנים

23

כל דייר יקבל קוד כניסה אישי לכניסה לאתר האינטרנט של החברה כדי לקבל עדכונים שוטפים אודות התקדמות הפרויקט. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

הנחה 5% לשידרוג

22

לצורך קידום ויזום הפרויקט תפנה החברה לרשויות וגורמים שונים ותתחייב ותוציא כספים לצורך קידום הפרויקט.  

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

קידום תיכנוני

25

לניתן לשנות את מיקומם של נק’ החשמל, הכלים הסניטריים ללא כל עלות. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שינויי מפרט טכני

24

החברה מתחייבת לחתום על כתב שיפוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבני.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

חתימת כתב שיפוי

27

בני משפחה מדרגה ראשונה לבעלי דירות בפרויקט, יהיו זכאים להנחה ברכישת דירה. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

הנחה למשפחה

26