קבלן/יזם המוכר דירה חדשה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה. אחריות הקבלן/יזם  על פי חוק מתחלקת לשתי תקופות.

  1. “תקופת הבדק” :

א. בתקופת הבדק חובה על הקבלן לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה.

ב. תקופת הבדק מתחילה עם מסירת הַחֲזָקָה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת הבדק שונה, כפי שיפורט בהמשך).

  1. “תקופת האחריות: :

ג. בתקופת האחריות חובת ההוכחה חלה על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון, מהעבודה או מהחומרים.

ד. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת 3 שנים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *