החשש מובן ,ולכן אלמנת לאפשר לכם בעלי הדירות “ראש שקט”, קודם לפינוי הדירות וכתנאי לפינוי, היזם יספק לעורך הדין המייצג שלכם, ערבות בנקאית אוטונומית שתהיה בתוקף עד למועד מסירת הדירות החדשות. סכום הערבות הבנקאית יחושב כך:
סכום דמי השכירות שנקבעו בהסכם השכירות בו התקשר בעל הדירה כפול מספר חודשי הבנייה כפי שנקבע בהסכם הפרויקט.
לדוגמא, אם נקבע כי דמי השכירות עומדים על סך של 5,000 ₪, ותקופת הבניה תעמוד על 30 חודשים – סכום הערבות הבנקאית תעמוד על סך של 150,000 ₪ לכל דירה מתפנה..

לגבי “כל כמה זמן” : לרוב דמי השכירות ישולמו מראש עבור מספר חודשים קדימה, לדוגמא, הוראת תשלום רבעוני – כלומר היזם ישלם את דמי השכירות שלושה חודשים קדימה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *